Winkelmandje

0 items

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop BODY&BESS NV

1) Toepassingsgebied: Alle commerciële transacties gesloten tussen de Naamloze Vennootschap “BODY&BESS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Weverslaan 23, BTW BE0533.703.007, RPR Dendermonde (hierna “BODY&BESS”) en de klant, zoals uitsluitend en louter gesloten via de webshop http://www.bodyandbess.com (hierna de “webshop”), worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. BODY&BESS is een detailhandel in verzorgingsproducten op basis van frambozenpitolie (hierna “product(en))” en houdt eraan middels haar webshop zowel aan consumenten als professionele klanten te verkopen.
Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden van BODY&BESS en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen BODY&BESS en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.
Het feit dat BODY&BESS nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover BODY&BESS krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert BODY&BESS niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.
BODY&BESS houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 
2) Totstandkoming online aankoop: Pas bij ontvangst door de klant van de bevestigingsemail van BODY&BESS, is de aankoop, gesloten door middel van de webshop, tot stand gekomen. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door BODY&BESS na een correcte betaling van het order door de klant. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming van de aankoop zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
BODY&BESS houdt zich het recht voor om, met het oog op de veiligheid en zekerheid van de klant, bijkomende informatie op te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de aankoop/bestelling te weigeren. Ook aankopen/bestellingen waaruit blijkt dat de consument-klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen, kan BODY&BESS weigeren uit te voeren.
In het geval BODY&BESS zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/bestelling van het bestelde product, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van producten, zal BODY&BESS hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van voornoemde bevestigingsemail op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 dagen na datum van de bevestigingsemail worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van BODY&BESS door de klant.
BODY&BESS houdt zich het recht voor om een aankoop/bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de klant ingegeven in het systeem van de webshop. In dat geval kan BODY&BESS schadevergoeding eisen voor de schade die zij hierdoor is opgelopen.
 
3) Geen Herroepingsrecht: op grond van artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 heeft de consument-klant geen recht om van de aankoopbestelling van een product af te zien, gelet op de beperkte houdbaarheid van de verkochte producten. Zo er op een bepaald ogenblik producten zouden worden aangeboden die onbeperkt houdbaar zijn, zal de consument-klant wel het recht hebben om binnen de 14 dagen na aankoop van de aankoopbestelling van een product af te zien zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013.  Deze herroeping kan alleen gebeuren via het modelformulier dat daartoe op de webshop van BODY & BESS N.V. ter beschikking is.
De kosten voor het terugzenden van het geleverde product dat eventueel onder de herroepingsmogelijkheid zou ressorteren, vallen steeds ten laste van de consument-klant. Het teruggezonden product mag in geen geval gebruikt of geopend zijn, en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking teruggezonden te worden, onbeschadigd, zodanig dat BODY & BESS N.V. het product weer kan te koop aanbieden aan haar andere klanten. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en de verpakkingsbon dienen te worden gevoegd bij de terugzending.
In geen geval beschikt een professionele klant over een recht tot herroeping.
 
4) Prijs: De producten worden verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van het plaatsen van bestelling door de klant. BODY&BESS houdt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen aangegeven op de webshop aan te passen.
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW (conform de BTW-regels en tarieven bij grensoverschrijdende koopovereenkomsten), doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Eventuele kosten voor levering en/of verzending zullen steeds gescheiden worden vermeld. Bij wijze van promotie, kan BODY&BESS ertoe beslissen om bepaalde producten kosteloos te verzenden, op voorwaarde dat de webshop dit in die zin vermeldt op het tijdstip dat de bestelling wordt geplaatst.
Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van grondstofkosten, loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten is BODY&BESS in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen op ieder ogenblik dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.
 
5) Levering: Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van BODY&BESS, aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van BODY&BESS.
Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen automatisch vervallen. BODY&BESS is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van haar leveranciers. Overschrijding van de leveringstermijn door BODY&BESS ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de producten steeds geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms 2010) op het door de klant opgegeven leveringsadres. Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, zal een verzoek tot afspraak voor een volgende levering worden nagelaten door de transporteur. Door middel hiervan zal tussen de transporteur en de klant worden overeengekomen alwaar de producten opnieuw aan de klant zullen aangeboden worden, zonder dat de klant in tussentijd dient in te staan voor de transportkosten verbonden aan de tweede levering of het risico dienaangaande. Bij niet-aanwezigheid van de klant bij de tweede aanbieding van deproducten, zal de klant vanaf dat ogenblik daarentegen wel instaan voor de transportkosten verbonden aan een volgende levering en het risico dienaangaande.
De manier waarop het verzenden plaatsvindt en het gebruik van de eigenlijke transportmiddelen worden door BODY&BESS naar alle eigen redelijkheid bepaald. De af te leveren zaken zijn voor risico van de klant vanaf het tijdstip van effectieve aflevering.
 
6) Betaling: Bestellingen/aankopen via de webshop kunnen door de klant louter en alleen online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule, zoals voorzien in de webshop van BODY&BESS.
Voor de verwerking van haar online transacties doet BODY&BESS een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. BODY&BESS heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.
De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverant-woordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
 
7) Eigendomsvoorbehoud: BODY&BESS behoudt zich de eigendom van de aan de klant verkochte producten voor zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren niet volledig heeft betaald. Voor de eigendomsoverdracht is de klant niet gerechtigd om de producten te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.
 
8) Zichtbare en verborgen gebreken: De klant moet direct bij de levering van het product een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan BODY&BESS over te maken.
Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de producten (leveringsbon). Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na de ontdekking ervan door de klant aan BODY&BESS te worden meegedeeld via het contactformulier op de webshop.
Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt geacht dat de klanten de geleverde producten hebben goedgekeurd en aanvaard.
Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffend product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van hetproduct.
De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan BODY&BESS zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. BODY&BESS behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. BODY&BESS is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde producten, tot wanneer deze door BODY&BESS in haar magazijnen werden aanvaard.
Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending en/of –slijtage van de producten of schade veroorzaakt door overmacht.
De klant is gehouden tot de vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
De verplichtingen die BODY&BESS met betrekking tot voornoemde gebreken bezit, beperken zich tot het, naar eigen keuze en inzicht van BODY&BESS (geheel of gedeeltelijk) vervangen of crediteren van de ontbrekende, gebrekkige of niet met de bestelling overeenkomende producten, tot slot van alle discussie dienaangaande.
Is het uitvoeren van voorgaande garantiewerkzaamheden naar het oordeel van BODY&BESS niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal de prijs van het product behept met het gebrek.
De klant erkent dat BODY&BESS geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied behalve, de regelgeving of vereisten die gelden in België.
 
9) Gebruik: De webshop bevat een sectie aangaande correct gebruik van de producten. Door zijn aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van deze richtlijnen en ze ook te zullen respecteren, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid vanwege BODY & BESS voor zover de richtlijnen niét gevolgd zouden zijn.
 
10) Elektronische facturatie: Door het bestellen van een product via de webshop, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door BODY&BESS, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.
 
11) Promoties: Promotionele toegiften door BODY&BESS, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande in de webshop. Inieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
 
12) Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van BODY&BESS is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedongen prijs voor het gebrekkige product (excl. BTW) en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

BODY & BESS is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving, schade aan derden… BODY & BESS is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze werden veroorzaakt door een fout of een nalatigheid.

13) Overmacht: Indien BODY&BESS, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij BODY&BESS, hetzij bij één van haar leveranciers.

14) Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken: Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar BODY&BESS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij BODY&BESS beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de klant haar woonplaats of maatschappelijke zetel heeft bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89.

 

Promoties

Body&Bess biedt u graag iets extra aan!
Bekijk hier onze acties.

Contacteer ons

Wenst u graag meer informatie over onze producten en diensten, neem gerust
contact met ons op!